Меню

Как да спечелиш два безплатни самолетни билета до Берлин?

Как да спечелиш два безплатни самолетни билета до Берлин?

ИГРАТА ПРИКЛЮЧИ. Големият победител, който спечели два безплатни самолетни билета до Берлин, се казва

ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА

Честито на Десислава! Нейното име беше изтеглено с помощта на специален софтуер на лотариен принцип сред над 11 000 участници. Ще се свържем с нея, за да я уведомим официално за щастливата новина. Желаем й едно незабравимо изживяване в Берлин!

Благодарим на всички, които се включиха в играта. Не забравяйте, че с eSky изненадите и незабравимите пътешествия винаги предстоят!

 

ВИЖ НАЙ-ИЗГОДНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ – от €20 двупосочно

 

Открий Берлин!

Eдин истински бонвиван, който не признава граници на своята свобода, колорит и начин на изразяване! Комбинацията от обаяние и дързост хипнотизира всеки, който иска да се докосне до пъстрата му култура, интригуваща история, авангардна архитектура, страхотна храна и неподражаеми партита!

И ти ли си един от тези хора? Сега имаш страхотния шанс да започнеш своето вълнуващо познанство с Берлин! Включи се в нашата игра и спечели два напълно безплатни самолетни билета до Берлин. Какво трябва да направиш, за да участваш? Просто е като детска игра – попълни формата и УСПЕХ!

Преди да се включиш в играта, те съветваме да се запознаеш с Общите условия по-долу, регулиращи провеждането й.

Общи условия на играта (Игра):

1. Общи разпоредби

1.1 Играта се провежда от „Е-СКАЙ” ООД, ЕИК 200231863, със седалище и адрес на  управление Република България, гр. София, ул. Софийски герой 1, ет. 3, наричан за краткост Организатор.

1.2 Целта на настоящите Общи условия е да определят условията на Играта, периода  на провеждане и всички други отношения, които биха възникнали в резултат на от участието в Играта.

1.3 Съдържанието на тези Общи правила е на разположение на сайта на Организатора на https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/.

1.4 Приемането на  настоящите Общи условия е задължително условие за участието в Играта. С попълване на формуляра, вие автоматично се съгласявате с Общите условия на играта. 

 

2. Период на Играта

2.1. Играта се провежда за периода от 01.04.2016 г. до 01.05.2016 г.

2.2. Организаторът си запазва правото да промени периода на Играта

 

3. Участници в Играта и условия за участие

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице

3.2 Всеки участник е длъжен да спазва настоящите общи условия и може да вземе участие в Играта само след приемането им.

3.3 Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страницата, която е използвал за участие в Играта. Участникът доброволно предоставя данните си за участие в Играта.

3.4 Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

3.5. За да се включи в Играта, участникът трябва да попълни формуляр за участие и да предостави име и фамилия, e-mail и телефон за връзка в периода между 01.04.2016 г. и 01.05.2016 г.

3.6. Участието в Играта не е свързано със закупуването на продукти или услуги, предлагани от Е-Скай

3.7. Предоставените лични данни ще бъдат използвани от организатора за маркетингови цели.

 

4. Ограничение за участие

4.1 Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

5. Обявяване на победителя и награда

5.1. Организаторът има право да оповести публично името на спечелилия участник и неговата награда. Обявяването на участника, спечелил наградата, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете му имена и елементи от e-mail адреса му, с който се е регистрирал в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство

5.2 Победителят ще бъде изтеглен  до 10.05.2016 г. на базата на лотариен принцип чрез компютъризирана система и обявен на страницата на „Е-Скай“ във Facebook.

5.3. След края на Играта ще бъде направена проверка дали участвалите в Играта отговарят на условията на Играта и ще бъдат автоматично изключени участниците, които не отговарят на условията на Играта.

5.4. Наградата в Играта е една и е два двупосочни самолетни билета до Берлин, които ще бъдат предоставени на победителя. Билетите са осигурени от авиокомпания airberlin и следва да бъдат използвани в период, посочен от авиокомпанията, според нейните възможностите и наличните свободни места. След като бъде обявен Победителя, негово задължение и отговорност е да се свърже с авиокомпанията, за да уточни датите, на които ще бъдат използвани самолетните билети и други подробности, произтичащи от използването на самолетните билети. Е-СКАЙ не носи никаква отговорност при осигуряването и използването на наградата.

5.5. Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.

5.6. Оспорването на резултатите от Играта от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

 

6. Отговорност

6.1 Организаторът не носи отговорност за никакви преки или косвени вреди, възникнали за Участника в резултат на участието в Играта.

6.2 Организаторът не носи отговорност, ако участието в Играта бъде прекъснато поради проблеми с интернет доставчика, електричество и други

6.3 Организаторът не носи отговорност, ако потребителите, претърпят вреди в резултат на ползването наградата. Всички претенции следва да бъдат предявявани към авиокомпанията”.

6.4 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

 

7. Заключителни разпоредби

7.1 Тази Игра може да бъде прекратена само в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет страницата на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

7.2 Организаторът си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите правила за участие по всяко време без предварително предупреждение.

7.3  Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

7.4 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия ще се прилагат Общите условия на Е-Скай.

7.5 С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват настоящите общи условия, включително техните срокове и условия.

Настоящите общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страница и https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/samoletni-bileti/kak-da-spechelish-dva-bezplatni-samoletni-bileta-do-berlin.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!